Skip to content

Нетрадиційні Методи Навчання На Уроках В Початковій Школі

У школярів чи дошкільників задіяні лише процеси сприймання, пам’яті й уваги. Аби вибрати спосіб роботи з дошкільниками, учнями чи педагогами, дізнайтеся, які методи існують, у чому особливості тих чи інших методів і прийомів. Активні методи викладання передбачають активне залучення студентів до навчального процесу. Це процес здобування, а не споживання знань. За останні десятиліття система освіти зазнала значних змін, пов’язаних з науково-технічним прогресом і трансформаціями в глобальному суспільному середовищі, яке визначають як інформаційне. В цих умовах методи викладання є більш особистісно-орієнтованими, спрямованими на практичне засвоєння знань.

методи навчання

Схарактеризовано методичні рекомендації та сформульовано (на підставі вивчення досвіду роботи вчителів, аналізу методичної літератури) умови ефективного застосування їх. На уроках літератури ефективність навчання і виховання великою мірою залежить від системи запитань, що їх добирає вчитель, готуючись до аналізу твору в класі. Бесіда, як двосторонній процес пояснення – і з боку вчителя, і з боку учнів – приводить у такому разі до кращих результатів. Учителі-словесники часто на уроках літератури звертаються до лекції – найбільш зручного та економного засобу передачі складного, великого за обсягом навчального матеріалу. Автори низки загально-педагогічних праць називають лекцію зовнішньою формою, інші – різновидом усного викладу.

Тема I 12 Методи Навчання Та Їх Класифікація

При демонструванні предметів та їх моделей особливу роль відіграє порівняння і зіставлення. Крім прийомів, що спонукають учнів до аналітичної роботи в процесі сприймання, вдаються до групування виявлених ознак. До прийомів демонстрування та ілюстрування відносять також художній словесний опис, прийоми драматизації, інсценізації літературних творів як силами учнів, так і за домопогою аудіо- та відеозасобів. Щоб пояснення було studio-pix результативним, потрібно створити базу пояснення, тобто — актуалізувати (оживити, відтворити в пам’яті) раніше засвоєні знання, на основі яких будуватиметься логіка пояснення. Це два тісно взаємопов’язані методи, котрі допомагають студентам практикувати одночасно і необхідні профільні навички, і вміння працювати в команді. У такий спосіб можна відпрацьовувати комунікативні навички з іноземної мови та інші практичні завдання.

Методи Навчання Як Компонент Дидактичної Структури

Прийом навчання — сукупність конкретних навчальних ситуацій, що сприяють досягненню проміжної (допоміжної) мети конкретного методу. Проте починати їх використовувати потрібно на етапі закріплення знань, тобто з другого чи третього заняття після початку вивчення теми. Перед цим студенти вже повинні отримати хорошу теоретичну базу, відповіді на запитання, які їх цікавлять, і виконати самостійну домашню роботу. Об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів є знання, уміння та навички, досвід творчої діяльності, емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. Аналіз життєвих ситуацій викликає інтерес учнів як метод застосування теоретичних знань на практиці.

Звичайно, включити учнів у творчу пізнавальну діяльність здатний тільки той педагог, який має високу професійну майстерність, якого учні поважають і люблять. Макаренка, «те, що ми називаємо високою кваліфікацією, упевнене і чітке знання, уміння, майстерність, золоті руки, небалакучість і цілковита відсутність фрази, постійна готовність до роботи – ось що захоплює дітей найбільше». Але жодна із запропонованих класифікацій не позбавлена недоліків. На практиці вчителі інтегрують методи різних груп, утворюючи неординарні (універсальні) методи навчання, які забезпечують оптимальні шляхи досягнення навчальної мети. Найбільш поширеною в дидактиці останніх років, як показує аналіз, є класифікація методів навчання, яку запропонував видатний дидакт Ю. За його підходом, доцільно виділяти чотири великих групи методів навчання.